Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem PrimaWeb og kunden, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

Betingelserne er gældende, uanset om aftalen mellem PrimaWeb og kunden indgås skriftligt eller mundtligt.

Vi anbefaler derfor, at du som kunde læser forretningsbetingelserne grundigt igennem.

 1. Generelt
  1. PrimaWeb er et web- og marketingbureau, som specialiserer sig i at hjælpe virksomheder med at blive mere synlige på nettet og øge deres online salg.

   PrimaWeb udvikler hjemmesider og webshops, men hjælper også kunder med blandt andet vedligeholdelse af hjemmesider, online markedsføring m.m.

 2. Levering
  1. PrimaWeb påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelsen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

   Betalingsbetingelserne fremgår af kundens personlige tilbud, som efter accept af tilbuddet fungerer som aftalegrundlag.

   Forsinkelser kan forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som PrimaWeb ikke har kontrol over og dermed ikke kan holdes ansvarlig for.

  2. PrimaWeb leverer de ydelser, som er udspecificeret i kundens tilbud.

   Hvis kunden ønsker tilpasninger i en sådan grad, at det skal specialkodes udover det aftalte, eller funktionaliteter, der ikke som standard er inkluderet i det valgte CMS-system, vil PrimaWeb undersøge, hvorvidt det ønskede kan leveres.

   Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

  3. PrimaWeb kan benytte underleverandører ved levering af de aftalte ydelser.
 3. Reklamation
  1. PrimaWeb yder som udgangspunkt ingen reklamations- eller returret, da alle leverancer er immaterielle produkter og ydelser, som fremstilles til kunden baseret på kundens behov (specialfremstillet).

   Kunden er selv ansvarlig for, at det færdige produkt opfylder kundens krav.

 4. Udvikling af hjemmesider og webshops
  1. Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops (herefter blot ’hjemmesider’) foregår normalt på følgende måde:

   Indledende dialog om funktionalitet, omfang, design, forretning og behov. Kunden leverer derefter de materialer, som PrimaWeb skal bruge for at lave hjemmesiden, herunder tekster og billeder.

   PrimaWeb opsætter siden med aftalt design og funktionaliteter, hvorefter hjemmesiden sendes til korrektur hos kunden, som går den grundigt igennem og tester alle funktionaliteter. PrimaWeb tilpasser og justerer ud fra kundens feedback, så hjemmesiden bliver som ønsket.

   Der er som udgangspunkt én “korrektionsrunde”. Yderligere ændringer faktureres særskilt efter gældende timepris.

   Kunden vælger webhotel (gælder ikke Shopify) og fremsender korrekt login, herunder ftp, database samt adgang til kontrolpanel. PrimaWeb vejleder gerne omkring valg af webhotel og kan evt. være behjælpelig med aftaleindgåelse. Det er dog kundens ansvar at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

   Hvis hjemmesiden skal kunne tage imod betaling, hjælper PrimaWeb med at opsætte den ønskede betalingsgateway. Herefter lanceres hjemmesiden og overdrages til kunden.

  2. Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden, herunder tekst og billeder. PrimaWeb gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder.

   Bistand vedrørende materialer til hjemmesiden vil blive betragtet som ekstra arbejde og faktureres særskilt efter gældende timepris.

   Såfremt materialerne ikke modtages rettidigt vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

  3. Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med login til kunden. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel, hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på PrimaWebs testside, indtil der sendes gyldigt login (gælder ikke Shopify). Der vil efter 30 dage blive igangsat webhotel.
  4. Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udvikling af hjemmesider eller webshops. Hvis kunden har et krav om at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris, medmindre andet er aftalt.
 5. Vedligeholdelse af hjemmesider og webshops
  1. PrimaWeb hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden eller webshoppen (herefter blot ’hjemmesiden’), så den er opdateret. Det fremgår af kundens tilbud, hvad der er inkluderet i prisen.
  2. PrimaWeb hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelser på mail sammen med det nye materiale.

   Som udgangspunkt ændrer PrimaWeb ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menustruktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter eller produktkategorier er heller ikke inkluderet, medmindre andet er aftalt og fremgår af kundens tilbud.

  3. Plugins, apps og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitetsproblemer. Hvis en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.
  4. Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men PrimaWeb bestræber sig naturligvis på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.
  5. PrimaWeb bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.
  6. I forlængelse af pkt. 5.5 bestræber PrimaWeb sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af tredjepart herunder plugins, services og personer – f.eks. ved hacking af hjemmesiden – men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af tredjepart faktureres særskilt.
 6. Online markedsføring
  1. PrimaWeb hjælper kunden med at opnå større synlighed og et potentielt øget salg på internettet ved brug af Google Ads, sociale medier og søgemaskineoptimering (SEO).

   PrimaWeb bestræber sig på at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

  2. Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.
  3. Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og PrimaWeb af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til selvsamme beløb.
 7. Ophavsret
  1. Efter overdragelse af hjemmesiden eller webshoppen tilfalder den fulde brugsret kunden.
  2. Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder PrimaWeb. PrimaWeb må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.
  3. Såfremt kunden har et økonomisk udestående med PrimaWeb, f.eks. fakturaer med overskreden betalingsfrist, forbeholder PrimaWeb sig samtlige rettigheder til det eller de produkter, som ikke er fuldstændig betalt, uden dog af den grund at give afkald på betaling.
 8. Ansvar
  1. PrimaWeb kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.
  2. Alle leveringstider er vejledende, og der gives ingen leveringsgaranti af nogen art – hverken på design eller programmering – og kunden frasiger sig retten til at kræve erstatning ved forsinkelse.
  3. PrimaWeb kan ikke i noget tilfælde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.
  4. PrimaWeb kan ikke drages til ansvar, hvis kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller problemer med software, herunder – men ikke begrænset til – apps, plugins, CMS-systemer eller e-commerce-løsninger.

   Eventuelle mangler, problemer og krav skal sendes direkte til leverandøren af den pågældende software/hosting.

  5. PrimaWeb kan ikke holdes ansvarlig for fejl, mangler, forsinkelser eller tab i forbindelse med implementering af tredjepartssystemer, flytning af webhotel, redelegering af domæner eller ændringer i DNS.
  6. Såfremt PrimaWeb har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop, kan PrimaWeb ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover er det kundens ansvar at have backup.
  7. PrimaWeb kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementering/lancering heraf hverken før, under eller efter.
  8. PrimaWeb kan ikke drages til ansvar i tilfælde, hvor vi er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske spørgsmål.
  9. PrimaWeb kan ikke drages til ansvar, hvis hjemmesiden hackes, eller der på anden måde kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.
  10. Hvis PrimaWeb byder ind på et projekt eller en opgave, som det viser sig ikke kan laves, forbeholder PrimaWeb sig retten til at annullere aftalen eller den del af opgaven, som ikke kan laves, og tilbagebetale relevante indbetalte beløb til kunden.
  11. Når PrimaWeb leverer hjemmesider og webshops baseret på tredjepartssystemer, er PrimaWeb ikke databehandler for kunden.

   Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

  12. Et eventuelt erstatningskrav over for PrimaWeb kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse eller summen af kundens indbetalinger de seneste 1 måned for løbende samarbejdsaftaler.

   PrimaWeb hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om ydelsen, herunder indirekte tab, som opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved den leverede ydelse.

   Kunden er selv ansvarlig for kvalitetskontrol og koordinerer eventuelle fejl, rettelser og forbedringer med udvikleren eller projektlederen.

   Den maksimale sum for et eventuelt erstatningskrav gælder også ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af PrimaWeb.

   Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod PrimaWeb, har PrimaWeb desuden ret til at søge regres, så PrimaWeb i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet herover.

  13. Hjemmesider og webshops udviklet af PrimaWeb er funktionelle på gængse, nyere enheder, som er 2 år eller nyere, samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes derfor som udgangspunkt ikke.
  14. I tilfælde hvor PrimaWeb stiller forslag til problemløsninger, skal disse forslag udelukkende tolkes som forslag og ikke som decideret rådgivning.

   PrimaWeb kan dermed ikke holdes ansvarlig for fejl og mangler, ekstra udgifter, tabt fortjeneste osv. som følge af sådanne forslag. Kunden har altid det sidste ansvar for valg af løsningsmodel.

  15. Såfremt et website bliver sat op i et CMS-system, er kunden ansvarlig for, at CMS-systemet lever op til kundens forventninger, samt at de udvalgte plugins, add-ons og extensions opfylder alle kundens krav – uanset om kunden selv har foretaget valget, eller om kunden er blevet anbefalet det af PrimaWeb.
 9. Hosting
  1. PrimaWeb tilbyder ikke hosting, men hjælper gerne med at anbefale passende webhoteller.

   En evt. aftale indgås direkte mellem kunden og webhotellet. PrimaWeb kan derfor ikke i noget tilfælde holdes ansvarlig for samarbejdet med webhotellet eller konsekvenser heraf – uagtet om PrimaWeb har anbefalet webhotellet.

 10. Betaling
  1. Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusive moms.
  2. Betalingsbetingelser aftales individuelt og fremgår af kundens tilbud.
  3. PrimaWeb påbegynder arbejdet, når første rate er modtaget, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
  4. Hvis betalingen ikke modtages rettidigt, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 200,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra udløb af betalingsfrist, indtil pengene er indbetalt på PrimaWebs bankkonto. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

   Manglende rettidig indbetaling betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved PrimaWeb har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturere udestående beløb.

 11. Bindingsperiode samt opsigelse
  1. Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler. Dog bindes kunden for den forudbetalte periode.
  2. Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1 måneds varsel frem til ny betalingsperiode.
  3. Opsigelse skal ske skriftligt til info@primaweb.dk.
 12. Referencer
  1. PrimaWeb er berettiget til at bruge ethvert projekt som reference og til salgsmateriale.
 13. Ændringer
  1. PrimaWeb er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne, hvis der opstår ændringer i markedsforhold eller andet.

   Det er kundens ansvar at gennemgå forretningsbetingelserne fra tid til anden og derved ajourføre sig om eventuelle ændringer.

 14. Force majeure
  1. Hverken PrimaWeb eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.
 15. Tvister
  1. PrimaWeb er en dansk virksomhed, og eventuelle tvister eller uoverensstemmelser afgøres ved dansk ret.

Kontakt os

Skal vi hjælpe dig med at øge dit online salg? Udfyld formularen eller ring til os med det samme, og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at tjene flere penge på din virksomheds hjemmeside.

Vælg PrimaWeb fordi…

Hos PrimaWeb hjælper vi dig med at blive mere synlig på nettet og øge dit online salg. Vi er specialister i at lave nye hjemmesider og webshops, og vi kan hjælpe dig med din online markedsføring, så du får mest værdi for dine penge. Det vigtigste for os er, at du tjener penge på at arbejde sammen med os. - Henrik Fly Sevelsted, CEO